مقاله‌ اي درباره‌ي کمانچه‌ي لرستان

1390/8

نوشته آقاي ناصر شيرازي

مقاله‌ اي درباره‌ي کمانچه‌ي لرستان

کمانچه‌ي لرستان

مقاله‌اي درباره‌ي کمانچه‌ي لرستان از آقاي ناصر شيرازي

آقاي ناصر شيرازي ،از جمله بهترين و پيگيرترين پژوهشگران حوزه سازسازي و رشته هاي مرتبط با آن هستند. اما به علت زندگي در کشور امريکا ،متاسفانه در کشور ما کمتر شناخته شده اند و تنها وسيله آشنايي ما با کار ايشان کتاب خوب و کاربردي “روش ساختن سه تار” است که سالهاي پيش در ايران به چاپ رسيده است. کتاب ديگر آقاي ناصر شيرازي درباره ساخت کمانچه ، با وجود انتشار در آمريکا ، هنوز در ايران به چاپ نرسيده است و اميد است تا اين مهم هرچه سريعتر اتفاق افتد.

خوشبختانه ايشان سايت ما را مورد لطف خويش قرار دادند و مقاله ي آماده چاپي را که در مورد فرم و انحناي کاسه کمانچه پشت باز، و يا انچه اصطلاحا به نام کمانچه لري گفته مي شود , تهيه کرده اند را براي ما فرستادند. از آنجا که اين مقاله به صورت دقيق و بر مبناي اصول علمي تهيه شده است,اميد داريم که مورد توجه اهل فن و خصوصا سازسازان خطه پرسازو نواي لرستان قرار گيرد.

رامين جزايري

scan0001 (2)

scan0001

Untitled-4

Untitled-5

Untitled-1

Untitlede-2